Diagnoza dzieci i młodzieży

         Powyższą formą pomocy zajmuje się zespół do spraw pomocy uczniom z niepowodzeniami edukacyjnymi, w skład którego wchodzą psycholodzy, pedagodzy, logopedzi.
         Zespół prowadzi badania diagnostyczne dzieci, młodzieży, osób dorosłych uczących się z dysfunkcjami rozwojowymi oraz napotykających trudności edukacyjne (dzieci klas "0", uczniów szkół podstawowych, gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych).


Diagnoza obejmuje:
-    badanie psychologiczne,
-    badanie pedagogiczne
                                          oraz w razie potrzeby
-    badanie logopedyczne, 
-    przesiewowe badania wzroku i słuchu.
Celem diagnozy jest stwierdzenie przyczyn występujących u ucznia trudności edukacyjnych.
Określamy:

Badania przeprowadzane są wyłącznie na wniosek rodzica (osoby pełnoletnie składają go samodzielnie), który do wniosku może dołączyć opinię o dziecku z przedszkola lub  szkoły,  a także dokumentację lekarską i inne informacje o dziecku,( jeśli objęte jest ono pomocą w innych placówkach). Terminy badań uzgadniane są telefonicznie  z rodzicem.
Badania poprzedza szczegółowy wywiad z rodzicami dziecka, dotyczący m.in. przebiegu jego rozwoju w różnych sferach, występujących trudności w uczeniu się, postępów edukacyjnych, stanu zdrowia.


Następnie dokonywana jest diagnoza psychologiczna i pedagogiczna (ewentualnie logopedyczna czy inna), zakończona rozmową z rodzicami, w czasie której omawiane są wyniki badań oraz przekazane są zalecenia do pracy z dzieckiem w domu, a także zalecane formy pomocy psychologiczno - pedagogicznej na terenie szkoły i w Poradni.
         Rodzice otrzymują pisemną opinię o wynikach badań, mają prawo do utajnienia wyników badań  psychologiczno - pedagogicznych.

Badania są dobrowolne i nieodpłatne.