Diagnoza małego dziecka

Powyższą formą pomocy zajmuje się Zespół do spraw rozwoju małego dziecka, który prowadzi:


1.    Diagnostykę psychologiczno - pedagogiczno - logopedyczną małego dziecka w wieku od 0 do 5 roku życia. Badania dotyczą dzieci, u których rodzice lub lekarze rozpoznali symptomy wskazujące, że ich rozwój jest opóźniony lub zaburzony oraz dzieci z:


-    zespołami genetycznymi,
-    wadami wzroku,
-    wadami słuchu,
-    autyzmem i pokrewnymi zaburzeniami zachowania,
-    niepełnosprawnością ruchowa,
-    niepełnosprawnością umysłową,
-    zaburzeniami rozwoju mowy.

Badania przeprowadzane są w formie diagnozy funkcjonalnej oraz z użyciem testów psychologicznych. Ocenie podlegają istotne sfery rozwoju:


Diagnozę przeprowadza się z w ciągu 2 spotkań na terenie Poradni, a także w uzasadnionych przypadkach na terenie domu dziecka. Metody i formy diagnozy są dostosowane do wieku i poziomu funkcjonowania dziecka. Istotna dla oceny jest również informacja z placówki, do której uczęszcza (przedszkole, żłobek). Wyniki postępowania diagnostycznego służą do zalecenia określonych form pomocy:
-    porady,
-    wydania opinii m.in.. o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju,
-    wydania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na zdiagnozowaną niepełnosprawność,
-    zakwalifikowania dziecka do terapii np. logopedycznej, pedagogicznej, integracji sensorycznej, itp.
-    współpracy rodziny z psychologiem, ukierunkowanej na poprawę oddziaływań wychowawczych.

W celu podjęcia działań diagnostycznych w Poradni, niezbędne jest złożenie przez rodzica lub opiekuna prawnego odpowiedniego wniosku (druk w pliku: do pobrania).

2.    Konsultacje i porady dla rodziców i nauczycieli.
Rodzice mogą skorzystać również z konsultacji i porad (bez wcześniejszego złożenia wniosku) podczas pełnionych przez specjalistów dyżurów (wykaz dyżurów w pliku: dyżury).