ORZECZNICTWO

Jednym z zadań Poradni jest opiniowanie i orzekanie
Zgodnie z Rozporządzeniem MEN Zespoły Orzekające działające w Poradniach Psychologiczno-Pedagogicznych wydają następujące orzeczenia:

1. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego:
a)    dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z uwagi na:
-    niepełnosprawność intelektualną w stopniu lekkim,
-    niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym,
-    dysfunkcją wzroku (dla słabo widzących oraz niewidomych),
-    dysfunkcję słuchu (dla słabo słyszących oraz niesłyszących),
-    niepełnosprawność ruchową, afazję,
-    autyzm (w tym Zespół Aspergera),
-    niepełnosprawność sprzężoną (co najmniej dwie niepełnosprawności spośród powyższych);
b)   dla dzieci i młodzieży z nieprawidłowościami zachowania:
-    z uwagi na zagrożenie niedostosowaniem społecznym;
-    dla niestosowanych społecznie.

2. orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania dla dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub zacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły;

3. orzeczenie o braku potrzeby indywidualnego nauczania;

4. orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dla dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej;

5. orzeczenie o braku potrzeby obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego;

6. orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu głębokim;

            oraz

7. opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.


Wyżej wymienione orzeczenia i opinię Poradnia wydaje dla uczniów szkół i przedszkoli, mających swoją siedzibę na terenie działania Poradni, czyli terenie miasta Włocławka.
Ponadto, za porozumieniem organów prowadzących, Poradnia we Włocławku wydaje orzeczenia do kształcenia specjalnego dla dzieci niewidomych i słabo widzących, niesłyszących i słabo słyszących oraz dla dzieci z autyzmem z rejonu działania Włocławskiej Delegatury Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy.