Profilaktyka i psychoedukacja       Statystyki dotyczące używania przez nieletnich alkoholu i innych środków odurzających, ich aktywności seksualnej, aktów agresji, przestępczości czy niszczenia własnej kariery szkolnej, jak i codzienne obserwacje potęgują coraz bardziej niepokój większości dorosłych. Zasadny jest więc obserwowany od kilku lat w Polsce wyraźny wzrost zainteresowania działaniami profilaktycznymi.
        W odpowiedzi na to zapotrzebowanie Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna we Włocławku podejmuje wiele przedsięwzięć z zakresu profilaktyki i psychoedukacji. W swoich działaniach stosujemy strategie informacyjne, edukacyjne, strategie alternatyw i interwencyjne.
Celem strategii edukacyjnych jest pomoc w rozwijaniu ważnych umiejętności psychologicznych i społecznych (umiejętności nawiązywania kontaktów z ludźmi, radzenia sobie ze stresem, rozwiązywania konfliktów, opierania się naciskom otoczenia itp.).
Strategia alternatyw ma na celu pomoc w zaspokojeniu ważnych potrzeb (np. sukcesu, przynależności) oraz osiągania satysfakcji życiowej przez stwarzanie możliwości zaangażowania się w działalność pozytywną (artystyczną, społeczną, sportową itp.).
Celem działań interwencyjnych jest pomoc osobom mającym trudności w identyfikowaniu i rozwiązywaniu swoich problemów oraz wspieranie w sytuacjach kryzysowych.
Prowadzimy spotkania i warsztaty dla dzieci i młodzieży, realizujemy programy z zakresu pierwszo- i drugorzędowej profilaktyki. W przypadku zachowań samobójczych uczniów przeprowadzamy autopsję psychologiczną w zespołach klasowych. Poradnia organizuje również zajęcia warsztatowe, pogadanki, szkolenia, konsultacje oraz indywidualne porady dla rodziców, nauczycieli, wychowawców placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz innych pracowników instytucji działających na rzecz dziecka. Zajęcia mogą być prowadzone na terenie placówek oświatowych, opiekuńczych, instytucji lub w tutejszej Poradni. Włączamy się również w realizację ogólnopolskich programów czy kampanii.
        Jesteśmy ponadto otwarci na zgłaszane propozycje nowych tematów (nie ujętych w ofercie Poradni) spotkań profilaktycznych i psychoedukacyjnych.
Zgłoszenia należy kierować do Dyrektora Poradni, koordynatora zespołu ds. profilaktyki lub bezpośrednio do osób realizujących zajęcia.
Poniżej przedstawiamy ofertę naszej Poradni.
Oferta zajęć dla uczniów szkół podstawowych


1.Zajęcia warsztatowe : Uczucia i Ja

Odbiorcy : uczniowie klas IV-V
Cel zajęć : uświadamianie  własnych emocji, nabywanie umiejętności radzenia sobie z przykrymi emocjami
Czas trwania zajęć : 2 godziny lekcyjne
Realizator : mgr Elżbieta Sobczak-Nęcka


2.Program : To ja

Odbiorcy : uczniowie klas V-VI
Cel zajęć : rozwój osobowości, rozwój umiejętności radzenia sobie z trudnymi sytuacjami
Czas trwania : 6 godzin lekcyjnych
Realizator : mgr Grażyna Cudna
                   mgr Elżbieta Sobczak-Nęcka

3.Program profilaktyczny : Twój wybór

Odbiorcy: uczniowie VI klas
Cel zajęć : usystematyzowanie wiedzy oraz obalenie mitów dotyczących narkotyków i alkoholu, rozwój umiejętności asertywnego odmawiania
Czas trwania : 4 godziny lekcyjne
Realizator : mgr Ewa Kalwasińska
                    mgr Grażyna Cudna


4.Zajęcia : Jak radzić sobie z przemocą


Odbiorcy : uczniowie VI klas
Cel zajęć: kształtowanie umiejętności radzenia sobie z przemocą
Czas trwania : 2 godziny lekcyjne
Realizator : mgr Grażyna Cudna, mgr Ewa Kalwasińska,
mgr Elżbieta Sobczak-Nęcka,  mgr Aneta Sokołowska

5.Program socjoterapeutyczny dla uczniów z trudnościami adaptacyjnymi

Odbiorcy : uczniowie klas I
Cel zajęć : adaptacja uczniów do nowej sytuacji szkolnej, integracja klasy, wzajemne poznanie się dzieci i wychowawcy klas, rozwój umiejętności społecznych
Czas trwania : 4 spotkania po 2 godziny lekcyjne
Realizatorzy : mgr Ewa Kalwasińska


6.Zajęcia integracyjno-socjoterapeutyczne


Odbiorcy : uczniowie klas I - IV
Cel zajęć : integracja klasy i doskonalenie umiejętności rozwiązywania konfliktów
Czas trwania : 4 godziny lekcyjne
Realizator : mgr Ewa Kalwasińska
                  mgr Elżbieta Sobczak-Nęcka


7.Zajęcia  : Nie dla papierosów


Odbiorcy : uczniowie klas IV-VI
Cel zajęć : profilaktyka uzależnień
Czas trwania : 3 godziny lekcyjne
Realizator : mgr Aneta Sokołowska, mgr Grażyna Cudna                                                                                                                                           
8.Zajęcia socjoterapeutyczne dla uczniów klas I-III  (realizowane na terenie Poradni)


Odbiorcy : uczniowie klas  I - III
Cel zajęć : doskonalenie społecznego i emocjonalnego funkcjonowania dzieci, zapobieganie nieprawidłowej adaptacji dzieci do warunków życia i wymagań otoczenia
Czas trwania : rok szkolny
Realizator : mgr Monika Kramkowska, mgr Aneta Czerwińska


9.Zajęcia socjoterapeutyczne dla uczniów klas IV-VI  (realizowane na terenie Poradni)


Odbiorcy : uczniowie klas  IV-VI
Cel zajęć : doskonalenie społecznego i emocjonalnego funkcjonowania dzieci, zapobieganie nieprawidłowej adaptacji dzieci do warunków życia i wymagań otoczenia
Czas trwania : rok szkolny
Realizator : mgr Monika Kramkowska, mgr  Maria Novaković, mgr Grażyna Cudna


10.Program : Koncentracja uwagi i motywacja do działania


Odbiorcy : uczniowie kl. IV-VI
Cel : wydłużenie czasu koncentracji uwagi
Czas trwania : rok szkolny
Realizator : mgr Izabela Ryniec-Januszek
                     mgr Sylwia Pokorzyńska

11.Program profilaktyczny "Trening pewności siebie" (realizowany na terenie poradni)

Odbiorcy : uczniowie kl. IV-VI
Cel : zdobycie umiejętności radzenia sobie z przemocą, rozwój umiejętności asertywnych i kształtowanie poczucia własnej wartości 
Czas trwania : 10 godzin lekcyjnych
Realizator : mgr Grażyna Cudna, mgr Ewa Kalwasińska,
mgr Elżbieta Sobczak-Nęcka,  mgr Aneta Sokołowska

12.Program profilaktyczny "Debata"
Odbiorcy: uczniowie kl. V-VI
Cel: kształtowanie prawidłowych przekonań normatywnych dotyczących picia alkoholu
Czas trwania: 2h
Realizator : mgr Elżbieta Sobczak-Nęcka


13.Program profilaktyczno-wychowawczy "W kręgu uśmiechu"


Odbiorcy: uczniowie klas I-III i IV-VI
Cel: rozwijanie umiejętności społeczno-emocjonalnych dzieci
Czas trwania: rok szkolny
Realizator: mgr Monika Kramkowska, mgr Elżbieta Sobczak-Nęcka, mgr Sylwia Pokorzyńska
Oferta zajęć dla uczniów gimnazjum
1.Zajęcia warsztatowe : Koleżeństwo, presja rówieśnicza


Odbiorcy: uczniowie klas gimnazjalnych
Cel zajęć: integracja grupy, kształtowanie umiejętności komunikowania się, kształtowanie umiejętności odmawiania w sytuacjach, w których działa presja rówieśnicza, ćwiczenie postawy asertywności
Czas trwania zajęć : 2 godziny lekcyjne
Realizator : mgr Elżbieta Sobczak-Nęcka


2.Zajęcia warsztatowe : Kobiecość, męskość - galeria charakterów


Odbiorcy : uczniowie klas gimnazjalnych
Cel zajęć : uświadamianie różnic w rozwoju psychoseksualnym dziewcząt i chłopców oraz konsekwencji wynikających z tych różnic, uwrażliwienie na potrzebę wyrażania szacunku dla odrębności płciowej drugiej osoby
Czas trwania zajęć : 2 godziny lekcyjne
Realizator : mgr Elżbieta Sobczak - Nęcka


3.Zajęcia warsztatowe : Radzenie sobie ze stresem

Odbiorcy : uczniowie klas gimnazjalnych
Cel zajęć : zapoznanie z różnymi sposobami zapobiegania nadmiernemu stresowi i radzenia sobie z jego skutkami, praktyczne pokazanie sposobów odreagowania stresu i napięcia za pomocą ćwiczeń relaksacyjnych
Czas trwania zajęć : 2 godziny lekcyjne
Realizator : mgr Elżbieta Sobczak-Nęcka , mgr Grażyna Cudna, mgr Ewa Kalwasińska

4.Zajęcia warsztatowe : Spoglądamy przed siebie

Odbiorcy : uczniowie klas gimnazjalnych
Cel zajęć : skłanianie do refleksji nad poczuciem własnej wartości, wzmacnianie odpowiedzialności za własny rozwój
Czas trwania zajęć : 2 godziny lekcyjne
Realizator : mgr Elżbieta Sobczak-Nęcka

5.Program profilaktyczny : Decyzja
Odbiorcy : uczniowie klas gimnazjalnych
Cel zajęć : przygotowanie uczniów do radzenia sobie z trudnymi sytuacjami życiowymi ułatwiającymi kontakt z innymi ludźmi
Czas trwania zajęć : 4 godziny lekcyjne (2 spotkania po 2 godziny lub jedno czterogodzinne spotkanie)
Realizator : mgr Elżbieta Sobczak-Nęcka

6.Zajęcia : Uzależnienie od narkotyków


Odbiorcy : uczniowie II i III klas
Cel zajęć : profilaktyka uzależnień
Czas trwania : 1 godzina lekcyjna
Realizator : mgr Grażyna Cudna


7.Zajęcia : Być tolerancyjnym


Odbiorcy : uczniowie I klas
Cel zajęć : nabycie umiejętności dostrzegania i akceptowania różnić miedzy ludźmi
Czas trwania : 1 godzina lekcyjna
Realizator : mgr Grażyna Cudna


8.Program profilaktyczny : Twój wybór

Odbiorcy : uczniowie klas I-III
Cel zajęć : usystematyzowanie wiedzy oraz obalanie mitów dotyczących narkotyków i alkoholu, rozwój asertywnego odmawiania
Czas trwania : 4 godziny lekcyjne lub 2 spotkania po 2 godziny lekcyjne
Realizator : mgr Ewa Kalwasińska , mgr Grażyna Cudna

9.Zajęcia integracyjno-adaptacyjne


Odbiorcy : uczniowie klas I
Cel zajęć : integracja uczniów i wychowawcy klasy
Czas trwania : 3 spotkania po 2 godziny
Realizator : mgr Ewa Kalwasińska,  mgr Grażyna Cudna, mgr Aneta Sokołowska

10.Zajęcia integracyjno-adaptacyjne

Odbiorcy : uczniowie klas I
Cel zajęć : integracja uczniów i wychowawcy klasy
Czas trwania : 2 godziny lekcyjne
Realizator : mgr Elżbieta Sobczak-Nęcka

11.Zajęcia : Jak radzić sobie z agresją

Odbiorcy : uczniowie klas I-III
Cel zajęć : kształtowanie umiejętności radzenia sobie z przemocą
Czas trwania : 2 godziny lekcyjne
Realizator : mgr Ewa Kalwasińska, mgr Elżbieta Sobczak-Nęcka, mgr Grażyna Cudna, mgr A. Sokołowska

12.Zajęcie : Zapobieganie HIV/AIDS


Odbiorcy : uczniowie kl III.
Cel zajęć : usystematyzowanie wiedzy nt. HIV/AIDS
Czas trwania : 1 godzina lekcyjna
Realizator : mgr Grażyna Cudna, mgr Maria Novaković
13.Zajęcie : Jak radzić sobie z emocjami
Odbiorcy : uczniowie klas I-III
Cel zajęć : rozpoznanie emocji i doskonalenie umiejętności radzenia sobie z przykrymi emocjami
Czas trwania :  2 godziny lekcyjne
Realizatorzy : mgr Grażyna Cudna , mgr Aneta Sokołowska

14.Zajęcia : Korzyści i zagrożenia związane z Internetem

Odbiorcy : uczniowie kl. I-III
Cel zajęć : uświadomienie zagrożeń związanych z Internetem, rozpoznanie sygnałów związanych z uzależnieniem
Czas trwania : 1 godzina lekcyjna
Realizator : mgr Grażyna Cudna,  mgr Aneta Sokołowska

15.Program profilaktyczny : "Trening pewności siebie"
Odbiorcy : uczniowie kl. I-III
Cel zajęć : zdobycie umiejętności radzenia sobie z przemocą - rozwój umiejętności asertywnych i kształtowanie poczucia własnej wartości
Czas trwania : 10 godzin lekcyjnych
Realizator : mgr Ewa Kalwasińska, mgr Elżbieta Sobczak-Nęcka, mgr Aneta Sokołowska, mgr Grażyna Cudna


16.Zajęcia: "Dopalacze - nowe zagrożenia"


Odbiorcy: uczniowie I-III
Cel: uświadomienie zagrożeń związanych z dopalaczami, obalenie mitów dotyczących dopalaczy.
Czas trwania: 2 godziny lekcyjne
Realizator: mgr Ewa Kalwasińska

17.Zajęcia: "Dopalaczom - mówimy nie"
Odbiorcy: uczniowie kl. I-III
Cel: uświadomienie negatywnych konsekwencji stosowania dopalaczy i innych środków psychoaktywnych.
Czas trwania: 2 godziny lekcyjne
Realizator: mgr Elżbieta Sobczak-Nęcka

18.Zajęcia socjoterapeutyczne  (realizowane na terenie Poradni)

Odbiorcy : uczniowie klas  I - III
Cel zajęć : doskonalenie społecznego i emocjonalnego funkcjonowania dzieci, zapobieganie nieprawidłowej adaptacji dzieci do warunków życia i wymagań otoczenia
Czas trwania : rok szkolny
Realizator: mgr Aneta Sokołowska

Oferta zajęć dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych1.Zajęcia warsztatowe : Rozwijanie osobowości ucznia

Odbiorcy : uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
Cel zajęć : skłanianie do refleksji nad własnym systemem wartości i jego wpływem na podejmowane wybory i relacje z innymi ludźmi, uświadamianie mechanizmów i zagrożeń psychomanipulacji
Czas trwania zajęć : 2 godziny lekcyjne
Realizator : mgr Elżbieta Sobczak-Nęcka

2.Program profilaktyczny : Korekta- Krzysztof Wojcieszek

Odbiorcy : uczniowie kl. III-IV
Cel zajęć : ukazywanie atrakcyjnego aspektu zdrowego stylu życia, odkłamanie stereotypowych zachowań i mitów alkoholowych
Czas trwania : 2 godziny lekcyjne
Realizator : mgr Elżbieta Sobczak-Nęcka

3.Zajęcia : Zapobieganie HIV/AIDS

Odbiorcy : uczniowie klas I-III
Cel zajęć : usystematyzowanie wiedzy na temat HIV/AIDS
Czas trwania : 2 godziny lekcyjne
Realizator : mgr Grażyna Cudna,

4.Program psychoprofilaktyczny : Nasze spotkania -Maria Fijewska ,Piotr Król-Fijewski

Odbiorcy: uczniowie klas I-III
Cel zajęć : poznanie siebie, sposobów kierowania sobą oraz radzenia sobie w trudnych sytuacjach
Czas trwania : 20 godzin lekcyjnych
Realizator : mgr Ewa Kalwasińska

5.Zajęcia integracyjno-adaptacyjne

Odbiorcy : uczniowie klas I
Cel zajęć : wzajemne poznanie uczniów i wychowawcy klasy, integracja grupy
Czas trwania : 3 spotkania po 2 godziny
Realizator : mgr Ewa Kalwasińska, mgr Grażyna Cudna, mgr Aneta Sokołowska

6.Zajęcia integracyjno-adaptacyjne

Odbiorcy : uczniowie klas I
Cel zajęć : wzajemne poznanie uczniów i wychowawcy klasy, integracja grupy
Czas trwania : 2 godziny lekcyjne
Realizator : mgr Elżbieta Sobczak-Nęcka

7.Zajęcia edukacyjne dotyczące rozwoju psychoseksualnego młodzieży

Odbiorcy : uczniowie klas I i II
Cel zajęć : poszerzenie i usystematyzowanie wiedzy dotyczącej rozwoju psychoseksualnego człowieka
Czas trwania : 2 godziny lekcyjne
Realizator : mgr Ewa Kalwasińska

8.Zajęcia socjoterapeutyczne dla uczniów z zaburzeniami zachowania i emocji

Odbiorcy : uczniowie klas I - III
Cel zajęć : poprawa emocjonalnego i społecznego funkcjonowania młodzieży, rozwój umiejętności społecznych
Czas trwania : rok szkolny
Realizator : mgr Ewa Kalwasińska

9.Zajęcia warsztatowe : Spójrz na stres inaczej

Odbiorcy : uczniowie klas ponadgimnazjalnych
Cel zajęć : uświadamianie wpływu stresu na funkcjonowanie w różnych obszarach życia, zapoznanie z różnymi sposobami zapobiegania nadmiernemu stresowi
Czas trwania : 2 godziny lekcyjne
Realizator : mgr Elżbieta Sobczak-Nęcka

10.Zajęcia warsztatowe : Przemoc w sytuacjach rówieśniczych i społecznych

Odbiorcy : uczniowie klas I-III
Cel : kształtowanie umiejętności radzenia sobie z przemocą
Czas trwania : 2 godziny lekcyjne
Realizator : mgr Elżbieta Sobczak-Nęcka, mgr Aneta Sokołowska, mgr Ewa Kalwasińska, mgr Grażyna Cudna

11.Zajęcie : Uzależnienie od narkotyków

Odbiorcy : uczniowie kl. I-III
Cel : profilaktyka uzależnień
Czas trwania : 2 godziny lekcyjne
Realizator : mgr Aneta Sokołowska, mgr Grażyna Cudna, mgr Ewa Kalwasińska

12.Zajęcia : Jak radzić sobie z emocjami

Odbiorcy : uczniowie kl. I-III
Cel : rozpoznawanie emocji, sposoby radzenia sobie z przykrymi emocjami
Czas trwania : 2 godziny lekcyjne
Realizator : mgr Aneta  Sokołowska, mgr Grażyna. Cudna

13.Zajęcie : Korzyści i zagrożenia związane z internetem

Odbiorcy : uczniowie kl. I-III
Cel : uświadomienie zagrożeń związanych z internetem, rozpoznawanie sygnałów związanych z uzależnieniem
Czas trwania : 1 godzina lekcyjna
Realizator : mgr Aneta  Sokołowska, mgr Grażyna Cudna

14.Zajęcia "Dopalacze - nowe zagrożenia"

Odbiorcy: uczniowie kl. I-III
Cel: uświadomienie zagrożeń związanych z dopalaczami, obalenie mitów dotyczących dopalaczy
Czas trwania: 2 godziny lekcyjne
Realizator: mgr Ewa Karwasińska

15.Zajęcia : Zapobieganie HIV/AIDS - edukacja młodzieży szkolnej

Odbiorcy : uczniowie klas I-III
Cel zajęć : usystematyzowanie wiedzy na temat HIV/AIDS
Czas trwania : 2 godziny lekcyjne
realizator: Maria Novaković

16.Zajęcia socjoterapeutyczne  (realizowane na terenie Poradni)

Odbiorcy : uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
Cel zajęć : doskonalenie społecznego i emocjonalnego funkcjonowania dzieci, zapobieganie nieprawidłowej adaptacji dzieci do warunków życia i wymagań otoczenia
Czas trwania : rok szkolny
Realizator: mgr Ewa KalwasińskaOferta zajęć dla dzieci w wieku przedszkolnym1.Zajęcia warsztatowe : "Bajkoterapia"

Odbiorcy : 4-5 lat
Cel zajęć : poznanie przez dzieci otaczającego świata poprzez działania bohaterów bajek, dostarczanie wzorców moralnych zachowań dziecka do aktywnego pokonywania trudności
Czas trwania : 1,5 godziny
Realizator : mgr Elżbieta Sobczak-Nęcka , J. Głuszkowska

Oferta zajęć dla rodziców i nauczycieli