Terapia logopedyczna

    Poradnia zajmuje się kompleksową diagnozą i terapią logopedyczną dzieci od urodzenia do momentu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej.
Terapią objęte są głównie dzieci ze złożonymi wadami wymowy, opóźnionym rozwojem mowy, z problemem jąkania oraz zaburzeniami mowy o podłożu neurologicznym.
Ustalone są stałe dyżury logopedyczne, na które mogą zgłaszać się rodzice celem skonsultowania oceny rozwoju mowy i poprawności artykulacji swojego dziecka (link dyżury).

Logopedzi  opracowują i realizują programy autorskie. Aktualnie są realizowane programy:
-    „Rozwijanie wrażliwości słuchowej szansą na prawidłowy rozwój mowy dziecka”- dla dzieci w wieku rzedszkolnym,
-    „Psychostymulacja rozwoju mowy u dzieci z opóźnionym rozwojem mowy”- dla dzieci i rodziców,
-    „Rodzinna terapia jąkania”.

Część swoich godzin pracy logopedzi realizują na terenie włocławskich przedszkoli, gdzie prowadzą przesiewowe badania logopedyczne oraz indywidualną i zespołową terapię logopedyczną. Ponadto opieka logopedyczna w przedszkolach to działania w zakresie:
-    profilaktyki logopedycznej,
-    zajęcia pokazowe,
-    konsultacje z nauczycielami,
-    szkolenia  rad pedagogicznych,
-    indywidualne konsultacje,
-    pogadanki dla rodziców.

            Logopedzi współpracują z instytucjami i stowarzyszeniami działającymi na rzecz dzieci i młodzieży z wadami wymowy i problemami językowymi. Wspierają nauczycieli przedszkoli, szkół oraz logopedów na terenie innych placówek świadczących pomoc i porady w zakresie organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci i młodzieży z trudnościami w komunikacji językowej poprzez udział w zespołach (po uprzednim pisemnym zgłoszeniu przez dyrektora placówki) oraz pomoc przy tworzeniu indywidualnych programów stymulacji językowej.