Terapia pedagogiczna

Pracujemy na rzecz dzieci z trudnościami edukacyjnymi okresu przedszkolnego i szkolnego (szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalne). Pomocą objęte są dzieci z ogólnymi trudnościami w nauce szkolnej, z zaburzeniami psychomotorycznymi, z ryzyka dysleksji, z dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią, z zaburzeniami słuchu i wzroku.
    Jako działania pośrednie, podejmowane są czynności na rzecz wspomagania dydaktycznej roli szkoły, placówek opieki nad dzieckiem oraz wspomagania rodziców w pełnieniu ich roli opiekuńczej nad dzieckiem.

•   Na rzecz profilaktyki, terapii i stymulacji uczniów prowadzone są działania specjalistyczne:
o    zajęcia indywidualne dla dzieci z grupy ryzyka dysleksji,
o    indywidualna terapia pedagogiczna dla dzieci ze specyficznymi problemami w nauce (dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia),
o    indywidualna i grupowa terapia dla dzieci z trudnościami w nauce, problemami z koncentracją, uwagą, pamięcią, nadpobudliwością psychoruchową,
o    indywidualna terapia dla dzieci z autyzmem.

•    Na rzecz pomocy rodzicom dzieci z dysleksją i trudnościami w nauce szkolnej:
o    opracowywanie dla rodziców programów terapeutycznych oraz testów i ćwiczeń do pracy z dzieckiem w domu,
o    pogadanki i konsultacje dla rodziców dzieci przedszkolnych na terenie przedszkoli,
o    konsultacje dla rodziców dzieci z dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią oraz z uogólnionymi      problemami w nauce szkolnej, udzielanie wsparcia,
o    udział terapeutów w pracy Włocławskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Dysleksji działającego na terenie Poradni

•    Na rzecz pomocy szkołom, specjalistycznym placówkom zajmującym się opieką na dzieckiem:
o    wspieranie metodyczne pedagogów, nauczycieli, opiekunów we wstępnej diagnozie trudności szkolnych,
o    konsultacje indywidualne dla nauczycieli, pedagogów, wychowawców, opiekunów placówek działających na rzecz dziecka,
o    pomoc nauczycielom, terapeutom w konstruowaniu programów terapeutycznych dla uczniów z dysleksją i ogólnymi trudnościami w nauce w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
o    udział w pracy zespołów w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej na terenie przedszkoli i szkół.


Wykorzystujemy następujące metody terapii:
-    Czytam i Piszę
-    Rusz głową
-    Dyslektyk 1 i 2