Zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju

Poradnia psychologiczno-pedagogiczna jest jedną z trzech placówek we Włocławku realizujących zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju oraz jedyną placówką uprawnioną do wydawania opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.


Co to jest wczesne wspomaganie rozwoju?

             Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka to kompleks działań, podejmowanych w celu pobudzania psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.  

Zespół wczesnego wspomagania rozwoju powoływany jest przez dyrektora. W skład zespołu wchodzą osoby, mające przygotowanie do pracy z małymi dziećmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym: pedagog, psycholog, logopeda lub inny specjalista w zależności od potrzeb dziecka.

Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania organizowane są w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu, w zależności od możliwości psychofizycznych i potrzeb dziecka. Prowadzone są indywidualnie z dzieckiem i jego rodziną na terenie placówki. Zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju mogą być prowadzone także w domu rodzinnym, w szczególności z dziećmi, które nie ukończyły 3 roku życia. O miejscu realizacji zajęć decyduje dyrektor placówki.

Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN . z  dn. 03.02.2009r w sprawie organizacji wczesnego wspomagania rozwoju dzieci.

Co zrobić, by dziecko mogło być objęte zajęciami wczesnego wspomagania rozwoju
w Poradni?

        Aby dziecko mogło być objęte zajęciami wczesnego wspomagania rozwoju, musi posiadać opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, a rodzic lub prawny opiekun musi złożyć podanie do Dyrektora Poradni o realizacje w/w zajęć w naszej placówce.

        Dyrektor Poradni, po uzyskaniu zgody organu prowadzącego, zarządzeniem wewnętrznym powołuje zespół specjalistów do realizacji zajęć oraz określa rodzaj zajęć, ich wymiar miesięczny            i czas trwania w danym roku szkolnym.

        W ramach zajęć wczesnego wspomagania rozwoju w Poradni realizowane są następujące rodzaje pomocy:
-    terapia pedagogiczna,
-    terapia pedagogiczna z elementami integracji sensorycznej,
-    terapia logopedyczna,
-    pomoc wychowawcza rodzinie,
-    rehabilitacja ruchowa

W pracy z małym dzieckiem i jego rodziną wykorzystujemy m.in. następujące metody:
•    Metoda ruchu rozwijającego W. Sherborne,
•    Kontakt i komunikacja Ch. Knilla oraz Programy Aktywności M. CH. Knilla,
•    Metoda NDT Bobath i Vojty,
•    Metoda integracji sensorycznej,
•    Metoda Dobrego Startu,
•    Metoda E. Gruszczyk-Kolczyńskiej,
•    Metody wspomagające porozumiewanie się: piktogramy, fonogesty, język Blissa,
•    Behawioralne metody edukacji ,
•    Metoda Delacato
•    Metoda Dennisona
•    Metoda Domana