Wnioski

Znajdziesz tu różne wzory wniosków, które należy dostarczyć do Poradni aby zgłosić dziecko do badania. Dokument taki możesz wypełnić na miejscu w Poradni, lub pobrać go ze strony www, wydrukować i wypełnić w domu.

Ulotka reklamowa Poradni

Pobierz :
1. Wniosek o badanie diagnostyczne i wydanie opinii

2. Wniosek o wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, nauczania indywidualnego lub opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.

3. Zaświadczenie  o stanie zdrowia dziecka/ucznia, celem rozpatrzenia wniosku o wydanie orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego / indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego

4. Zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka lub ucznia celem rozpatrzenia wniosku o wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju

5. Zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka lub ucznia celem rozpatrzenia wniosku o wydanie opinii o zindywidualizowanej ścieżce kształcenia

6. Opinia nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych lub specjalistów, prowadzących zajęcia z dzieckiem lub uczniem dla potrzeb Zespołu Orzekającego Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej we Włocławku

7. Zaświadczenie lekarskie i orzeczenie lekarskie dotyczące kształcenia i nauki zawodu.

8. Informacja o dziecku objętym opieką przedszkolną (na potrzeby diagnozy w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej we Włocławku)

9. Informacja o uczniu badanym w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej we Włocławku z powodu specyficznych trudności w pisaniu i czytaniu.

10. Opinia wychowawcy o uczniu gimnazjum zgłaszanym na badanie predyspozycji zawodowych.

11. INFORMACJE o dziecku realizującym roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne (na potrzeby diagnozy w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej we Włocławku)

12. INFORMACJA o uczniu edukacji wczesnoszkolnej (klasy I - III) (na potrzeby diagnozy w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej we Włocławku)

13. INFORMACJA o uczniu od klasy IV szkoły podstawowej, przejawiających trudności w nauce (na potrzeby diagnozy w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej we Włocławku)

14. Druk badania okulistycznego

15. Wniosek o przekazanie dokumentacji ucznia/uczennicy

16. Podanie o objęcie dziecka zajęciami Wczesnego Wspomagania Rozwoju

17. Wniosek o objęcie zajęciami rozmijającymi kompetencje emocjonalno - społeczne