ZESPOŁY PROBLEMOWE - koordynatorzy w roku szkolnym 2018/2019:

1.    Zespół ds. pomocy uczniom z niepowodzeniami edukacyjnymi
- M. Biesiacka, J. Głuszkowska
2.    Zespół ds. rozwoju małego dziecka
- I. Ryniec-Januszek
3.    Zespół ds. terapii pedagogicznej
- A. Ziółkowska, M. Latecka
4.    Zespół ds. opieki logopedycznej
- A. Wilmańska, J. Zielińska
5.    Zespół ds. doradztwa edukacyjno-zawodowego
- I. Pałucka, M. Gawroński
6.    Zespół ds. profilaktyki
- A. Sokołowska
7.    Zespół ds. pomocy rodzinie
- E. Marek
8.    Zespół ds. wspierania zdolności dzieci i młodzieży
- I. Sałacka 
Zadania zespołów:


Zespół d/s pomocy uczniom z niepowodzeniami edukacyjnymi:

    * prowadzenie badań diagnostycznych dzieci i młodzieży z dysfunkcjami
      rozwojowymi oraz napotykających na trudności edukacyjne,


Zespół d/s pomocy rodzinie:

    * diagnoza sytuacji rodzinnej,
    * doraźna interwencja i pomoc w rozwiązywaniu konfliktów i problemów wychowawczych,
    * terapia rodzin,
    * ustalanie potrzeb i zakresu pomocy ze strony innych instytucji i organizacji
      wspierających rodzinę,
    * popularyzacja wiedzy z zakresu wychowania wśród rodzin poprzez np. poradnictwo otwarte,
treningi umiejętności wychowawczych, grupy wsparcia dla rodziców,
    * prowadzenie socjoterapii;

Zespół d/s rozwoju małego dziecka:

    * opieka nad dzieckiem z niepełnosprawnością i jego rodziną od momentu urodzenia,
    * pomoc w zakresie współpracy z nauczycielami pracującymi z dzieckiem niepełnosprawnym;

Zespół d/s terapii pedagogicznej:

    * profilaktyka trudności w nauce,
    * prowadzenie indywidualnej i zespołowej terapii pedagogicznej dla dzieci z deficytami funkcji
      percepcyjno-motorycznych,
    * ukierunkowanie i pomoc dla rodziców dzieci napotykających trudności szkolne,
    * współpraca z nauczycielami w sprawie udzielania uczniom pomocy
      psychologiczno-pedagogicznej,
    * prowadzenie działalności edukacyjnej i wspierającej dla rodziców i nauczycieli;

Zespół d/s doradztwa edukacyjno – zawodowego:

    * udzielaniem porad i prowadzenie badań indywidualnych młodzieży w celu określenia ich
      predyspozycji i uzdolnień związanych z wybieranym zawodem,
    * ukierunkowanie drogi edukacyjnej i zawodowej uczniów z problemami zdrowotnymi,
    * prowadzenie warsztatów dla klas gimnazjalnych i licealnych, przygotowujących do
      świadomego wyboru zawodu,
    * prowadzenie spotkań w szkołach dla uczniów, rodziców i nauczycieli dotyczących zagadnień
      związanych z orientacją i poradnictwem zawodowym,
    * gromadzeniem i udostępnianiem informacji o zawodach i możliwościach kształcenia się;

Zespół d/s profilaktyki:

    * kształtowanie umiejętności efektywnego uczenia się,
    * prowadzenie zajęć warsztatowych kształtujących umiejętności interpersonalne,
      w tym zajęć adaptacyjno-integracyjnych, interwencyjnych i innych w zależności od potrzeb,
    * działalność edukacyjna i warsztatowa z zakresu uzależnień i wyrabianiem umiejętności
      radzenia sobie w sytuacjach trudnych,
    * pomoc indywidualna dla młodzieży uzależnionej i praca z ich rodzinami,
    * współpraca z nauczycielami w zakresie rozwiązywania bieżących problemów wychowawczych,
    * współpraca ze szkołami w zakresie realizacji programów wychowawczych

Zespół d/s opieki logopedycznej :

    * prowadzenie diagnozy i terapii dzieci oraz konsultacji logopedycznych na terenie Poradni,
    * opieka logopedyczną w przedszkolach.

zespół d/s wspierania zdolności dzieci i młodzieży:

    * diagnozowanie zdolności i myślenia twórczego u dzieci i młodzieży,
    * rozwijanie umiejętności twórczego myślenia i kreatywności poprzez treningi i
      warsztaty dla dzieci, młodzieży i nauczycieli.